top of page
2022 04 Logo Harteveldt FINAL_Tekengebied 1.png

VRAAG & ANTWOORD

ALGEMEEN

Wat is Harteveldt?

Harteveldt is een coöperatie in Sittard-Geleen die voedsel produceert voor de bij de coöperatie aangesloten leden. De tuinderij voorziet elk lid van lekkere, gezonde en duurzaam geteelde groenten, fruit en kruiden. Op deze manier weten we waar ons voedsel vandaan komt en hoe het is geproduceerd. Een boer werkt voor de coöperatie en is verantwoordelijk voor de duurzame teelt en de oogst. De leden kunnen wekelijks een pakket afhalen. Alle kosten worden gedeeld in de vorm van een eenmalig inleggeld en maandelijkse contributie.

Wat kun je aan groenten verwachten?

Onze boer werkt zoveel mogelijk vraaggestuurd. De leden geven aan wat ze willen eten en hij doet zijn best dat te produceren. De praktijk is dat we een teeltplan maken dat gebaseerd is op een eerder gehouden enquête. Elk jaar wordt de oogst geëvalueerd en wordt het teeltplan aangepast aan de wensen en omstandigheden op het land.

Het aanbod varieert met de seizoenen, en is uiteraard ook afhankelijk van de (weers)omstandigheden. Om de leden in de maanden met minder opbrengst toch van voedsel te voorzien, kopen we ook biologisch groente en fruit van omliggende boeren en tuinders in.

Wat kost het om mee te doen?

Meedoen betekent dat je als huishouden lid wordt van de coöperatie en je committeert voor een eenmalige inleg van € 1.000. De helft van dit bedrag betaal je op het moment dat je lid wordt. De inleg wordt gebruikt voor de investeringen in inrichting en machines. Als we op termijn besluiten om meer gronden in gebruik te gaan nemen (en aanvullende investeringen willen doen) kan de coöperatie het tweede deel van de inleg opvragendat hoef je dus dan pas te betalen. Voor eenpersoonshuishoudens is een half lidmaatschap/certificaat mogelijk.

Als lid ben je geen klant maar mede-eigenaar. De jaarlijkse kosten die de boerderij maakt, betalen we met elkaar. De hoogte daarvan is afhankelijk van de begroting die in de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld en het aantal ‘monden’ dat je afneemt. Voor 2023 is de contributie vastgesteld € 6,00 per mond per week. Het aantal monden dat je afneemt bepaal je zelf en hoeft dus niet gelijk te zijn aan het aantal mensen in je huishouden. Het minimum is 2 monden voor een heel certificaat en 1 mond bij een half certificaat. De contributie wordt periodiek via een automatische incasso van je rekening afgeschreven.

Wordt er behalve groente ook fruit geteeld?

We hebben nu nog niet de ruimte om fruitbomen te planten. Als we de komende jaren meer grond in gebruik kunnen nemen, dan is het de bedoeling om inderdaad ook fruit te gaan telen.  In de tussentijd kopen we fruit in bij biologische fruittelers in de buurt.

Hoeveel produceren we?

We leven met de seizoenen en het weer zoals dat is en de opbrengst varieert daarmee. We denken ongeveer 10 maanden per jaar van eigen land te kunnen oogsten met wekelijks circa 6 soorten groenten en aardappelen. In de zomermaanden komt er vanzelfsprekend aanzienlijk meer van het land dan in de wintermaanden. Er staan meer dan 40 verschillende soorten groenten in het teeltplan.

Wat doen we met groenten die over zijn?

In principe wordt de volledige oogst verdeeld onder de leden en is er dus niets over. Als er toch iets overblijft dan doneren we dat aan een goed doel, bijvoorbeeld de Engele van Zitterd-Gelaen of Vincentius. Er is bij de distributie ook een doneer- en ruilkrat waarin leden groente kunnen doneren die te veel is of kunnen ruilen. Groenten die niet geschikt zijn voor consumptie blijven op het land en zorgen zo voor een gezondere bodem.

Wat kan ik verder verwachten als lid?

Omdat Harteveldt van ons allemaal samen is, kunnen alle leden met initiatieven komen waarbij de producten van de boerderij als basis dienen. Er moet niets maar als je wil kun je je hart ophalen als vrijwilliger. Er zijn diverse commissies en werkgroepen, op dit moment voor landhulp, distributie, veiligheid, klussen, activiteiten en recepten.. Zo maken we Harteveldt samen tot een succes!

Als ik gedurende het seizoen instap, kan ik dan meteen eten van eigen land?

Ja. Wat we zaaien of planten wordt normaliter in het voorjaar van elk kalenderjaar bepaald. Het kan in theorie dus zo zijn dat de oogst in het seizoen niet voldoende is om ook de nieuwkomers evenveel voedsel aan te bieden als de huishoudens die al langer lid zijn van de coöperatie. Maar van de andere kant is de oogst niet precies te voorspellen. Bovendien kunnen we het teeltplan tot op zekere hoogte wel zo aanpassen, dat de verwachte oogst toeneemt. Dat kan betekenen dat er meer eten beschikbaar is, ook voor de nieuwkomers.

Wat als de oogst mislukt?

Harteveldt verbouwt een grote variatie aan groenten. Op die manier wordt het risico gespreid. Dus mocht een deel van de oogst mislukken, dan zijn er nog voldoende andere producten om aan de leden aan te bieden. Ook kopen we de eerste jaren groente en fruit in bij omringende boeren en tuinders.

 

DE COÖPERATIE

Hoe word ik lid van de coöperatie?

Als er een wachtlijst is kun je je het wachtlijstformulier invullen.  Zodra je aan de beurt bent ontvang je het aanmeld- en machtigingsformulier. Als je lid wilt worden vul je dit aanmeld- en machtigingsformulier in en stuurt of mailt het terug. Voordat je tekent, is het wel goed om Statuten en het Huishoudelijk Reglement door te lezen. Bedenk ook voor hoeveel monden je wilt afnemen.

Als je het aanmeldformulier terugstuurt, je een ontvangstbevestiging hebt gekregen en de eerste helft van het inlegbedrag is betaald, ben je lid. Vanaf dat moment ben je welkom om wekelijks je oogst op te halen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van ten minste drie kalenderjaren. Het lidmaatschap wordt daarna jaarlijks automatisch met een kalenderjaar verlengd.

Hoe werkt de coöperatie?

We hebben een coöperatie met leden. De algemene ledenvergadering (ALV) kiest een bestuur dat de dagelijkse zaken beheert. Twee keer per jaar is er een ledenvergadering waarin je als lid meebeslist over onder andere de begroting en jaarrekening, eventuele investeringen, de distributie en wat er op en rond de tuinderij verder aan activiteiten wordt ontplooid. Verder zijn er verschillende commissies en werkgroepen opgericht waarin leden bijdragen aan het welzijn van de elkaar en de tuinderij. Tuinder/bedrijfsleider Glenn Coenen is verantwoordelijk voor de duurzame productie van voedsel.

Wat doen we als er meer dan 320 monden lid willen zijn?

Harteveldt kan in haar huidige omvang circa 320 monden voeden, dat zijn ongeveer 150 huishoudens. Als er meer mensen willen deelnemen, ontstaat een wachtlijst. Wij verwachten in de komende tijd een groter areaal in gebruik te kunnen nemen, dan kunnen we ook meer leden verwelkomen.

 

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

Als lid kun je of opzeggen met inachtneming van de geldende termijnen. Opzeggen gebeurt schriftelijk bij het bestuur, vóór 1 oktober van het laatste kalenderjaar dat men lid wil zijn. Details over de beëindiging van het lidmaatschap zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Hierin is ook de financiële afwikkeling van de opzegging vastgelegd.

Krijg ik mijn inleg terug als ik stop als lid?

Je wordt voor minimaal drie kalenderjaren lid van onze coöperatie. Mocht je daarna besluiten je lidmaatschap te beëindigen, dan kun je in twee gevallen je geld terugkrijgen. Als je zelf een nieuw lid aanbrengt die jouw certificaat overneemt of op het moment dat de coöperatie met 300 monden (circa 150 hele certificaten) volledig gevuld is en er dus sprake is van een wachtlijst. Zolang dat laatste niet het geval is en je zelf geen nieuw lid aanbrengt, krijg je je eenmalige inleg bij beëindiging van je lidmaatschap in beginsel niet terug. Het bestuur kan echter anders beslissen als de omstandigheden dit rechtvaardigen. De exacte procedure staat beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Kan ik mijn abonnement tijdelijk stopzetten als ik op vakantie ben?

Nee, je abonnement loopt het hele jaar door. En daarmee ook je wekelijkse voedselpakket. Je kunt je pakket natuurlijk wel door iemand anders laten afhalen. Of we kunnen afspreken wat we doen met het voedselpakket als je op vakantie bent.

 Aantal monden aanpassen

Het is twee maal per jaar mogelijk om het gewenste aantal monden aan te passen, per 1 januari en per 1 juli. Een e-mail naar het bestuur (info@harteveldt.nl) is voldoende.

 

Hoeveel leden kan Harteveldt in de toekomst aan?
Op dit moment staan er bij de leden ca. 150 certificaten uit met 320 monden. Daarbovenop heeft Projectontwikkelaar De Haese 50 certificaten gereserveerd voor toekomstige bewoners van de nieuwe wijk Nieuw-Absbroek, waarvoor zij het inleggeld en contributie betalen. Samen met de reservering van De Haese zitten we op 200 leden en 420 monden). Met de verwachte toename van het areaal verwachten we naar 500 monden te kunnen groeien.

 

Waarom dien ik me te committeren voor 3 jaar?

Je committeert je voor drie kalenderjaren omdat de coöperatie investeringen doet en voor langere tijd verplichtingen aangaat. Het pachtcontract met de gemeente loopt in eerste instantie slechts tot 1 mei 2024 maar we hebben er vertrouwen in en alles wijst erop dat Harteveldt doorgaat en zal kunnen uitbreiden.

 

Wat is de rol van projectontwikkelaar De Haese?

De Haese gaat ten noorden van ons perceel een duurzame wijk bouwen en wil graag aan toekomstige huizenkopers de mogelijkheid bieden om lid te worden van Harteveldt. Daarom reserveren zij 50 certificaten. Ze betalen daarvoor het inleggeld en gedurende de eerste vier jaar ook de contributie, ook al wordt er geen pakket afgenomen. Voor Harteveldt geeft dat een vliegende start. De Haese heeft niet de intentie om stemrecht uit te oefenen; sowieso heeft geen enkele partij een stemrecht van meer dan 10%.

Moet ik meewerken op de tuinderij?

Nee, dat hoeft helemaal niet, maar kan wel. Dit gebeurt dan wel steeds onder coördinatie van de tuinder. We merken dat er veel animo is onder de leden om als vrijwilliger mee te doen. Dat kan op allerlei gebieden; op het land, distributie, communicatie, activiteiten, recepten etc.

Is de tuinderij toegankelijk?

Jazeker. Er staat geen hek om de tuinderij, al zullen er in de toekomst waarschijnlijk wel lage heggen worden geplant. De distributie zal ook vanaf het land gaan geschieden zodra de toegangsweg en het parkeerterrein door De Haese is aangelegd. En tezijnertijd hopen we ook af en toe educatieve en sociale evenementen te organiseren rond/nabij de tuinderij.

Kan ik ook online deelnemen aan de ALV?

We vinden het belangrijk dat de leden fysiek bij elkaar komen; het is ook bedoeld om kennis met elkaar te maken. Daarom is online deelnemen niet mogelijk.

DE TUINDERIJ

Waar produceren we ons voedsel?

We zijn in april 2022 gestart op twee percelen van in totaal ongeveer 15.000 vierkante meter in het buitengebied tussen Geleen en Sittard. Link naar locatie? Dat is genoeg om 150 huishoudens een groot deel van het jaar van groenten en kruiden te voorzien. Na een tussentijdse evaluatie met de gemeente en aanwonenden hopen we de komende jaren op een groter oppervlak nog meer groenten en ook fruit te gaan telen.

De boer, wat doet die?

Glenn Coenen is onze boer en is er als bedrijfsleider verantwoordelijk voor dat al het benodigde werk dat op en rond het land verricht wordt. Onze boer is de enige betaalde kracht binnen onze coöperatie. De begroting van Harteveldt biedt ook ruimte voor het inhuren van extra arbeid, zoals een loonwerker, mocht dat nodig zijn.

Mag ik meewerken?

Jazeker, als lid van de coöperatie kun je meewerken op het land, maar dat hoeft niet. Als je jezelf elders binnen de coöperatie nuttig wilt maken of alleen maar je oogst ophaalt, dan is dat ook prima. Meewerken op het land gebeurt altijd in overleg en onder aansturing van de boer.

Waar en wanneer kan ik mijn eten ophalen?

We gaan er nu van uit dat het elke zaterdagochtend mogelijk is om de oogst op te halen. De oogst wordt momenteel nog uitgeleverd op het Raadhuisplein in Munstergeleen maar in de toekomst op het land zelf. De ervaring leert dat de meeste leden het gewoon ontzettend leuk vinden om ten minste eens per week de locatie te bezoeken en andere leden en hun boer te ontmoeten.

Ons perceel wordt bereikbaar vanaf de Rijksweg. Hoewel we het liefst zien dat iedereen met de fiets komt, komt daar ook een kleine parkeergelegenheid. Om overlast te voorkomen willen we je vragen om in ieder geval niet aan de Hovenweide in Geleen te parkeren.

Is mijn hond ook welkom op de tuinderij?

Op de twee percelen met groenten zijn alleen de boer en mensen die hem helpen welkom. Buiten de percelen zijn honden, mits hun baasjes zich houden aan de gemeentelijke voorschriften, welkom. Wel vragen we hen om hun viervoeter rond het afhaalmoment op zaterdagochtend aangelijnd te houden.

Mag ik over de groentepercelen wandelen?

Om de gewassen niet te beschadigen en de bodem niet extra te belasten, willen we je vragen om niet tussen de groenten te wandelen. Vanaf de paden heb je een prima zicht op de groenten. De boer en iedereen die hem helpt mogen uiteraard wel tussen de groenten komen.

Komen er hekken rond de tuinderij?

Om vraatschade door bijvoorbeeld konijnen en hazen te voorkomen, zetten we in de toekomst mogelijk een laag raster rond de groentepercelen. Het gebied is verder voor iedereen te voet of met de fiets vrij toegankelijk, mits er natuurlijk geen schade aan gewassen, materieel en materiaal wordt toegebracht.

Houden we dieren?

Nee, het beperkte oppervlak leent zich niet voor het houden van dieren en we produceren dus uitsluitend groenten, fruit en kruiden.

Telen we biologisch?

Officieel niet, maar feitelijk wel. Biologisch is een officieel door SKAL verleend keurmerk. Iedereen die een biologisch product koopt bij een boer, speciaalzaak of supermarkt, weet dan dat het voldoet aan de criteria van het keurmerk. De coöperatie verkoopt niet, we zijn onze eigen markt en bepalen zelf hoe we werken aan een in alle opzichten duurzame voedselproductie.

We zoeken naar de draagkracht van de bodem voor voedselproductie, uitgaande van een gezonde bodem in een gezond landschap. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt hierbij zoveel mogelijk voorkomen. Mocht het noodzakelijk zijn, dan gebruiken we alleen middelen, die in de biologische landbouw zijn toegestaan. We gebruiken geen kunstmest.

Het perceel waarop we telen is in het verleden gebruikt voor reguliere landbouw. Door onze duurzame biologische methoden zal de grond steeds meer voldoen aan wat nodig is voor biologische teelt.

Wordt er beregend?

Ja we beregenen met grondwater uit eigen put, wanneer het écht nodig is. Op basis van openbare bronnen kunnen we concluderen dat het grondwater van een betrouwbare goede kwaliteit is. Dat laten we bevestigen door nadere analyses.

 

Wordt er van tevoren bekend gemaakt wat er in het voedselpakket zal zitten?

Ja, dat wordt enkele dagen tevoren via de wekelijkse nieuwsbrief bekend gemaakt, zodat je er rekening mee kunt houden voor je verdere boodschappen/inkopen.

Wanneer wordt het voedselpakket uitgedeeld?

Vooralsnog een keer per week, op zaterdagochtend, verdeeld over drie tijdsintervallen.

Wat als ik dan een keer niet kan?

Dan vraag je aan iemand anders om je pakket mee te nemen/op te halen.

Welk gedeelte van het jaar kan ik een pakket verwachten?

We proberen het seizoen zo lang als mogelijk te maken. Reken op een periode van mei tot februari (met kolen, prei, spruitjes). De samenstelling van het pakket zal natuurlijk van het seizoen afhangen. Als we het seizoen willen verlengen zouden we met een (tunnel)kas kunnen werken, maar dat is de eerste jaren niet voorzien.

Er werd gesproken over aanvulling van het pakket via aankoop van producten; hoe zit dat en welke producten zijn dit dan?

Tijdens de opstartjaren vullen we het pakket aan door inkoop bij biologische boeren in de omgeving. Het gaat dan om fruit dat nog niet van ons eigen Harteveldt-perceel komt en groenten die we nog niet zelf grootschalig gaan telen of ter aanvulling in de wintermaanden.

Contact
bottom of page